JA-80L

Inomhus siren

Beskrivning:

JA-80L Inomhussiren är en multifunktionell siren som trådlöst kan:
– utlösa sirenlarm vid inbrott, brand etc.
– ge kvittenssignal vid Till- & Från- koppling av larmet
– ge in/utgångsvarnings signal vid aktiverat larm
– ge passersignal om inlärd larmdetektor aktiveras, oavsett om larmet är aktiverat eller inte
– fungera som trådlös dörrklocka (med ringknapp RC-89 och till JA-80H:s ringklock knapp ).

En inbyggd röd ledlampa lyser preventivt när larmet är i aktiverat läge (fabriksinställt) eller annan valbar aktivitet. (följer centralenhetens PgY reläutgång).
Ett flertal sirener kan inläras till samma centralenhet JA-80K/-82K. Sabotagekontrollerad, vilket larmar till centralenheten för borttagning från sin strömförsörjning/vägguttaget.
Samtliga funktioner kan brukas simultant. Välj mellan 2 ljudnivåer och 8 melodier.
Bevakning av avlarmad lokal, entrédörr etc:

Exempelvis kan JA-80L inläras till larmsystemets rörelsedetektor JA-80P, installerad i garaget.
JA-80L kommer då, även när larmsystemet är avaktiverat, att lämna inställd/önskad signal/melodi om någon rör sig framför detektorn i garaget. Bra funktion för att kontrollera avlarmade ytor/dörrar etc.
Om JA-80L även är inlärd till trådlös magnetkontakt JA-80M eller JA-80F:s externa trådingång monterad på entrédörren så har man även signal/melodi-kontroll på all passage in och ut genom denna. Praktisk funktion för att kontrollera entrédörren även om man befinner sig på uteplats/trädgård på baksidan huset.

Observera! JA-80L har ingen strömback-up vid strömbortfall. För att få säker larmsignal inne, på ditt inbrotts/brandlarm rekommenderar vi att ja-80L endast används som en praktisk komplementsiren.
En trådansluten innesiren (t ex. SA-913) ansluten till centralenheten med dess ström back-up, skall alltid installeras i ett larmsystem för att säkerställa larmsignal inomhus. Vid installation av utomhussirén JA-80A med dess inbyggda ström back-up, kan övervägas om den ska täcka behovet av säker sirénsignal vid strömbortfall.

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com